Üniversite Mah. Atatürk Üniversitesi Kampüsü no:148
+90 442 231 10 82-83

Vakıf Senedi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KALKINDIRMA VAKFI SENEDİ 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ

Madde 1-

a- Bu vakıf senedinin sonunda yazılı şahıslar Türk Medeni Kanunu’nun 4721 Sayılı  Kanunla değişik 101 ve müteakip maddeleri gereğince bir vakıf kurmuşlardır.

b- Vakfın ilk sermayesi bu senedin sonunda yazılı kurucuların koyduğu 102.000 TL’dir.

VAKFIN ADI VE MERKEZİ

Madde 2-

 • Vakfın adı: “ T.C. Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı” dır.

b- Vakfın Merkezi; “Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü-Erzurum’dur. Vakıf amacını gerçekleştirmek için Erzurum dışında gerekli görülen yerlerde de şube ve temsilcilik kurabilir. Şube ve temsilciliklerin görev ve yetkileri Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.

AMACI VE GÖREVLERİ

Madde 3-

 • Atatürk Üniversitesi’nin gelişmesine ve güçlenmesine yardım etmek amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak.
 • Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği maddi, manevi mâli ihtiyaçların sağlanmasına yardımcı olmak.
 • Üniversite yetkili kurullarının teklif ve onayı ile yerli ve yabancı öğretim üyelerinin Erzurum’da görev almalarını teşvik edecek maddi, manevi ve mali olanaklar sağlamak.
 • Atatürk Üniversitesini tercih etmelerini sağlamak ve teşvik amacıyla başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek ad altında ve miktarda  maddi ve manevi yardımda bulunmak, milli duygulara sahip, sağlam düşünceli aydınlar yetiştirilmesine yardımcı olmak.
 • Kütüphane, müze, sergi ve benzerleri kurulması ve Bölgenin yetiştirdiği değerleri tanımak ve tanıtmak amacına  yönelik kültürel faaliyetleri desteklemek ve bu amaca yönelik yayınlar yapmak ve  yapılan yayınlara katkıda bulunmak.
 • Üniversitenin bilimsel ve teknolojik gereksinimlerini karşılamak ve 5 Yıllık Kalkınma Planları doğrultusunda kalkınmasını ve gelişmesini sağlayacak yatırımlarına katkıda bulunmak.
 • Bütün bu amaçları gerçekleştirmek üzere, Ticari, Sınai, Zirai, Kültürel ve Eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve bunlar için şirket kurabilmek.

Eğitim amaçlı okul öncesi, ilk öğretim ve ortaöğretim kurumları açıp şirket kanalı ile bunları işletmek.

 • Üniversitenin sosyal ve kültürel yaşamına yönelik destekleyici ve/veya gelir getirici faaliyetlerde bulunmak.

 

 • İş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında eğitim vermek ve sertifikalar tanzim etmek.

BÖLÜM II

VAKFIN ORGANLARI

Madde 4-

Vakfın Organları Şunlardır;

a-Genel Kurul

b-Yönetim Kurulu

c-Denetim Kurulu

d-Genel Müdür

GENEL KURUL

Madde 5-

a-Üniversite Rektörü, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Üniversite ve Fakültelere bağlı Yüksekokul ve Okul Müdürleri ile, Üniversite Genel Sekreteri.

b-Üniversite, Fakülteler ve Yüksekokulların yerleşik oldukları merkezlerin Valileri, Belediye Başkanları veya yetkili birer temsilci.

c- Atatürk Üniversitesi Merkez örgütünde ve Vakıf Örgütlerinde yer alan Hukuk Müşaviri ve Avukatları ile Fakülte Sekreterleri, Yüksekokul Sekreterleri, Enstitü Sekreterleri, Daire Başkanları, Müstakil Müdürler, Saymanlık ve Muhasebe Müdürü.

GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 6-

Genel Kurul “Olağan” veya Olağanüstü” olarak toplanır.

Olağan toplantı, her yılın Mart ayı içinde Yönetim Kurulunun daveti üzerine yapılır. En çok bir ay geciktirilebilir. Genel Kurul, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Birinci toplantıda toplantı yeter sayısı elde edilemezse, en geç 15 gün içinde yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak durumda bulunan üye, Genel Kuruldan bir başka üyeyi vekil atayabilir. Aynı kişide birden fazla vekâlet toplanamaz. Yönetim Kurulu üyeleri  vekâlet alamazlar.

Olağanüstü toplantı, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun daveti üzerine veya Genel Kurul üyelerinin üçte ikisinin yazılı müracaatı üzerine yapılır. Olağanüstü toplantının tebellüğünden itibaren toplantının iki ay içinde yapılmaması halinde, teklif sahipleri Denetim Kuruluna başvururlar. Onların da çağrıyı iki ay içinde gerçekleştirmemesi halinde, talep sahiplerinin Mahkemeye başvurma hakkı doğar. Olağanüstü toplantı yeter sayıları için, olağan toplantı yeter sayıları aynen uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantı gündemini, bilançoyu, gelir ve gider hesabını, Denetim Kurulu raporunu ve diğer belgelerin örneklerini toplantı tarihinden en az 15 gün önce üyelere gönderir.

BAŞKANLIK DİVANI

Madde 7-

Genel Kurul Başkanı Yönetim Kurulu Başkanıdır. Genel Kurulda seçilen iki üye kâtiplik görevini yapar.

KARARLAR

Madde 8-

Genel Kurul, kararlarını toplantıda bulunanlarının salt çoğunluğu ile alır.

Genel Kurulda alınan kararlar, Genel Kurul Defterine anında geçirilir ve altları başkanlık divanınca imzalanır.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Madde 9-

 • Yönetim Kurulunun seçimle gelecek üyelerini ve yedeklerini seçmek.
 • Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek.
 • Yönetim Kurulunca düzenlenen çalışma raporlarıyla bilanço ve gelir-gider çizelgelerini incelemek.
 • Yönetim Kurulunun ibrası için denetim kurulunun hazırlamış olduğu raporu görüşmek.
 • Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek veya ibra edilmemeleri halinde haklarında yapılmasına gerek duyulan işlemleri için karar vermek.
 • Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri saptamak.
 • Kamu görevlisi olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse ücret miktarını belirlemek.
 • Vakfın amacına uygun düşecek önerilerde bulunmak.
 • Vakfın amacı doğrultusunda genel ilkeleri saptamak, Yönetim Kurulu tekliflerine dayanarak kurulacak kurum ve işletmelerin statülerini tespit etmek.
 • Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek.
 • Yönetim ve Denetim Kurulunun yetkisine girmeyen tüm konularda karar almak.

YÖNETİM KURULU

Madde 10-

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Rektör Yönetim Kurulunun doğal başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında İkinci Başkanını ve Genel Sekreterini seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. İbra edilen Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir takvim yılında arka arkaya en az üç veya toplam olarak mazeretsiz 6 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik sıfatını kaybeder. Yerlerine oy sırasına göre yedek üyeler davet edilir. Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme, vefat vs. sebeplerle eksilme olduğunda, seçim sırasında aldıkları oy sırasına göre ve oyların eşit çıkması halinde kıdem sırasına göre yedek üye asıl üye sıfatını kazanır ve yerine seçildiği üyenin kalan süresi kadar görev yapar.

KARARLAR: 

Madde 11-

Yönetim kurulu en az ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır.

Kararlar, Yönetim Kurulu Kararı defterine yazılır ve mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. oyların eşitliği halinde başkanın tarafı geçerli sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 12-

Yönetim Kurulu Vakfın yönetiminden sorumlu olup vakfı yönetim kurulu adına başkan temsil eder.

 • Vakfın senedinde belirtilen amaçların doğrudan doğruya veya dolaylı bir biçimde gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli gördüğü tüm tedbirleri almak, gerekirse bu amaçla alt komiteler kurmak.
 • Vakıf çalışmalarının gerektirdiği ödemeyi yapmak ve usullerini saptamak.
 • Genel kurulun önerilerini dikkate alarak kararlarını uygulamak.

ç- Vakfın amacına uygun olarak ve yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere, her türlü taşınır    ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak devretmek ve bunlar üzerinde mülkiyetten gayri ayni hak doğuran işlemleri  ve diğer hukuki tasarrufları yapmak.

 • Vakfın mevcuduna katılan pay ve senetleri tahviller ve bunların kuponlarını ve her türlü kıymetli evrakı devir ve satın almak. Başkalarına devretmek veya  bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufu yapmak.
 • Her türlü maddi değer taşıyan haklar ile telif haklarını devir ve satın almak, bunları                        başkalarına devretmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflar yapmak.
 • İntifa ve sükna hakkı dahil olmak üzere mülkiyetten gayri ayni hakları veya mal varlığını iktisap etmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufları yapmak.
 • Her türlü karşılıklı ve karşılıksız istikrazda bulunmak.
 • Her türlü ortaklıkları kurmak, işletmek, işlettirmek veya kurulmuş ortaklıklara katılmak veya ortaklıklardan ayrılmak kararı almak ve bu ortaklar nezdinde Vakıf temsilcilerini seçmek.

ı- Vakfa bağlı işletme ve kurumları kurmak ve genel esaslarını belirlemek.

 • Belirlenen genel esasların gerçekleştirilmesini sağlamak için gereken mali kaynakları ve iş yerlerini sağlamak, personelin atanması ile görev, yetki, sorumluluk ve ücretlerini saptamak ve gerektiğinde ilişkilerini kesmek.
 • Yardım kampanyaları yürütmek ve bunun için gerekli tüm tedbirleri almak.
 • Bütçe ve bilanço ile gelir- gider cetvel ve gerekçelerini ve yapılan işler raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak.

ZORUNLU GİDERLER

Madde 13-

Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları zorunlu giderler için kaynak tahsis edilir.

GENEL MÜDÜR

Madde 14-

Genel Müdür Yönetim Kurulunca seçilerek ücret ve özlük hakları belirlenir.  Vakfın yönetiminde Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Müdür vakfı Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir ve yönetim kurulunca verilen yetkileri kullanır. Genel Müdürlük ve Genel Müdürlük örgütünün görev yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca yapılacak yönetmelikle düzenlenir. Genel Müdür Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

DENETİM KURULU

Madde 15-

Denetim Kurulu, Genel Kurul adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organ olup Genel Kurulun kendi içinden veya hariçten seçeceği teftiş ve kontrol hizmetlerinde ihtisas sahibi 3 asıl ve 3 yedek denetçiden oluşur.

Denetçiler ve yedekleri bir yıl için seçilirler. Süresi biten denetçi ve yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevden ayrılmaları halinde yerlerini oy sırasına, eğer oylar eşitse yaş kıdemine göre yedek denetçiler alır. Bunlar eski denetçilerin süresini tamamlar.

Denetim Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

İlk denetçilerin bir yıllık süre ile bağlı olmaksızın adları ve görev süreleri ekli çizelgede gösterilmiştir.

DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 16-

Denetim Kurulu Vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenecek rapor en geç Genel Kurul toplantısından 15 gün önce Genel Kurul üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

Denetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Vakıf Genel Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Denetim Kuruluna ücret genel kurulda saptanır.

BÖLÜM III

ÖDÜLLER

ŞEREF ÜYELİĞİ VE ONUR ÖDÜLÜ

Madde17-

Vakıf, ulusal ve uluslar arası düzeyde değerli hizmetler ifâ etmiş kişilere Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurulun kabulü ile Şeref Üyeliği verebilir.

Vakfın amacını gerçekleştirmek üzere önemli ölçüde maddi ve manevi katkıda bulunanlara Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kabulü ile Şeref Üyeliği ve/veya onur ödülü verilebilir.

Şeref üyeliği ve onur ödülünün şekli ve bu kapsamda verilecek madalya ve beratlar ile tüm bunlara ilişkin esaslar ve merasim Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Şeref üyeleri ve onur ödülü sahipleri oy hakkı olmaksızın Genel Kurul’a iştirak edebilirler.

BÖLÜM IV

VAKFIN HESAPLARI

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 18-

 • Vakfa yapılan tüm bağış ve yardımlar ile yargı yolu ile temellük edilen tüm mal ve haklar ve sair iktisaplar.
 • Vakfın katıldığı şirketler ile Vakfa bağlı kurum, şirket ve işletmelerden sağlanan gelirler.
 • Vakfın intifa ve diğer ayni hakları ile Vakfa yapılacak şarta bağlı bağışlar.
 • Vakıf tarafından düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, şölen, konferans ve benzeri faaliyetlerden elde edilen gelirler.
 • Yayın gelirleri
 • Vakfa ait taşınır ve taşınmaz malların gelirleri
 • Bankalarda mevcut bulunan para ve mevduatın getirdiği faiz, ikramiye vesair haklar.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS EDİLECEĞİ YERLER

Madde 19-

Vakıf amacı doğrultusunda gelirlerinin en az  % 80 ‘ini nevi itibariyle genel, özel ve katma bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin yerine getirilmesine tahsis edecektir.

VAKFIN HESAPLARI

Madde20-

 • Vakfın hesap yılı takvim yılıdır.
 • Vakfın muhasebesi yürürlükteki mevzuata göre düzenlenir.
 • Genel müdür, her takvim yılının sonunu izleyen en geç bir ay içinde Vakfın bilançosunu düzenleyerek denetçilere ve yönetim kuruluna sunar.

BÖLÜM V

SON HÜKÜMLER

VAKFI BORÇ ALTINA SOKACAK İŞLEMLERDE İMZA YETKİSİ

Madde 21-

Vakfı  borç  altına koyacak her türlü evrak, vesika ve sözleşmelerin iki imzayı taşıması şarttır. İmza sahipleri ile bunların yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulunca saptanır.

Genel müdür atanması halinde imza yetkisi Yönetim Kurulunca ayrıca belirlenebilir.

 VAKIFIN FESHİ İNFİSAHI VE TASFİYESİ

Madde 22-

Vakıf T.C Atatürk üniversitesi var oldukça ona yardımla yükümlü olmak üzere tesis edilmiştir. Vakfın feshi, infisahı ve tasfiyesi hallerinde, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki  tüzük hükümleri uygulanır. Ancak Vakfın sona ermesi veya erdirilmesi halinde her türlü mal ve hakları  T.C. Atatürk Üniversitesi’ ne intikal eder.

Üniversitenin temelli kapatıldığı veya statüsünün değişmesi nedenleri ile Vakfın feshi veya tasfiyesi hallerinde Vakfın her çeşit mal ve hakları T.C. Ankara Üniversitesi’ne intikal eder.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASI

Madde 23-

Üniversite Vakfının resmi senedi, beliren ihtiyaç ve zorunlu sebepler karşısında değiştirilebilir. Yapılacak değişiklik yönetim Kurulunca karar altına alındıktan sonra olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantısına sunulur. Genel Kurulun onayından sonra  Yönetim Kurulunca gerekli olan yasal işlemler yapılır. Bu konuda ayrıca teftiş makamının da kanaati alınır. Şu kadar ki bu Vakıf Senedinin  2/a, 3, 5, 9 ve 21. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin önerilerin kabulü için Genel Kurulda 2/3 çoğunluk aranır.

Madde 24-

Bu vakıf senedinde açıklık bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 Madde 25-

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı’nın ilk kurucu üyeleri:

1- Prof. Dr. Hurşit ERTUĞRUL                   Atatürk Üniversitesi Rektörü

2- E.Org. Selahattin DEMİRCİOĞLU         Cumhurbaşkanlığı-Danışmanı-ANKARA

3-Sebahattin DİLEMRE                               Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürü

4-Prof. Dr. Rıfkı Salim BURÇAK                Y.Ö.K. Üyesi-Siyasi Tarih Profesörü Bilkent-

ANKARA

5-Ekrem CEYHUN                                       Cinnah Cad. No:26/10- Çankaya/ANKARA

6-Prof. Dr. Eyub HIZALAN                        YÖK Üyesi-Bilkent/ ANKARA

7- Prof. Dr. Necati ÖNER                             28. Sokak 15/10-Bahçelievler/ ANKARA

8-E.Korg. Nihat ÖZER                                 YÖK Üyesi- Bilkent/ANKARA

9-E.Korg. Selahattin CANBAZOĞLU         Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Anafartalar cad.- ANKARA

10-E. Tümg. Nihat KOCABAŞ                    Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi- Bilkent/ ANKARA

11- İdris YAMANTÜRK                              Güriş İnş. Ve Müh. A.Ş. Piyale Sokak No: 19- Çankaya/ ANKARA

12- Hasan PULUR                                        Hürriyet Gazetesi- İSTANBUL

13- Prof. Dr. Sebahattin ÖZBEK                  Milletvekili- T.B.M.M.- ANKARA

14- Prof. Dr. Bekir Sıtkı BAYKAL              Mesnevi Sok. No:38/4 Aşağı Ayrancı/ ANKARA

15- Prof. Dr. Osman OKYAR                      Cinnah Cad. 43/12- ANKARA

16- Prof. Dr. Reşit SÖNMEZ                       Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi İZMİR

17- Ali Rıza UZUNEL                                  Havuzlu Sok. 4/6- Ayrancı/ ANKARA

18- Kemal DEMİR                                        Kızılay Genel Başkanı- ANKARA

19- Nejat ELDEM                                         Adalet Bakanı- ANKARA

20- Sefa GİRAY                                           Bayındırlık ve İskan Bakanı- ANKARA

21- Hulusi SEVEN                                        Seven Şirketler Gurubu Rıhtım Cad. Derya İş Merkezi- Kadıköy/ İSTANBUL

22- Selçuk ERVERDİ                                   Balgat Dostlar Koop. Ç.B. 85 ANKARA

23- Mehmet ŞENGEL                                  Şengel İnş. Ltd.Şti. Menekşe 2 Sok. 33/7-9- Kızılay/ANKARA

24- Zeki OBAKAN                                      Anafartalar Cad. Vakıf İş Hanı No: 32- Ulus/ ANKARA

25- Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL                      Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı- Haydarpaşa/ İSTANBUL

26- Yaşar ELMALI                                       Vakıf İş Hanı Kat:4 No:27 Sirkeci/ İSTANBUL

27- Dr. Turgut KARAGÖL                          Göz Hastalıkları Mütehassısı Nenehatun Cad. No:33/10- ANKARA

28- Rıfkı DANIŞMAN                                 Bahçelievler Son Durak Poyraz Apt.- Bahçelievler/ ANKARA

29- Sebahattin SOLAKOĞLU                     Karaköy Meclisimebusan Caddesi 535- İSTANBUL

30- Hakkı GÜVEN                                       Büyükdere Cad. No:56 Defne Apt. Kat:8 D/4- Mecidiyeköy/ İSTANBUL

31- Prof. Dr. Rüknettin TÖZÜM                  Şişli Halaskârgazi Cad. No:274- İSTANBUL

32- Prof. Dr. Kâzım ERGİN                        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ANKARA

33- Yılmaz BAYKAL                                  Baykallar Sarraf- Kapalıçarşı Terzibaşı Aralığı No:10 İSTANBUL

34- Bahattin MERDAL                                 Çarşıkapı Kavaflar Sitesi No:16-17 Beyazıt/ İSTANBUL

35- Hakkı YAVUZ                                       Anayapı İnş. Sanayi Tic. A.Ş. Necatibey Cad. Yeşilırmak Sok. 11/7-8- ANKARA

36- Nazım OKUR                                         Kongre Caddesi- ERZURUM

37- Nihat KİTAPÇI                                      Et- Balık Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi- ANKARA

38- Nihat ÖZBEKLİ                                     Kâzım Yurdalan Mah.- ERZURUM

39- Ruhi KOBAL                                          Kombina Cad. ETSAN A.Ş.- ERZURUM

40- Reşat ALBULAK                                   Söğütlüçeşme Cad. No:82/C Kadıköy/ İSTANBUL

41- Yük. Müh. Çetin YALIM                       Kiska A.Ş. – ANKARA

42- Nihat ÜÇYILDIZ                                    İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müd.- ANKARA

43- İbrahim POLAT                                      Büyükdere Cad. Cem Sultan Sok. Özlem Han Kat:2 No:1 Levent/İSTANBUL

44- Muharrem KÖSE                                    D.S.İ. Karşısı- ERZURUM

45- Hikmet BÜYÜKLİMANLI                    Çimento Ve Toprak Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi- ANKARA

46- Münir GÜNEY                                       Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi- ANKARA

47- Cahit KARAKAŞ                                   Millet Vekili- T.B.M.M. –ANKARA

48- Prof.Dr. Cemal TANSI                           Selanik Cad. 38/15 Çiğdem Han ANKARA

49- Prof.Dr. Kaya ÇİLİNGİROĞLU             İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi-

İSTANBUL

50- Ayhan ULUSOY                                    Ondilin Yapı Malzeme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Barbaros Bulvarı No: 76-78 Beşiktaş- İSTANBUL

51- Tekin ULUSOY                                     Nobel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Barbaros Bulvarı No: 76-78 Beşiktaş- İSTANBUL

52- Adnan ERDOĞAN                                 Aşirefendi Cad. Aşirefendi Han No:2- Sirkeci/İSTANBUL

53- Erol TEMELLİ                                        Doğan Ticaret, Gölbaşı Cad. Temelli Benzin İstasyonu Petrol Ofisi No:13/ ERZURUM

54- Ekrem ÖNAL                                         Denizcilik Bankası A.Ş. Genel Müdürü/İSTANBUL

55- Bahattin ÇALOĞLU                              Yukarı Mumcu-Cami Sokak No:15 ERZURUM

56- Prof.Dr. Turgut HATUNOĞLU             Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı

57- Prof.Dr. Talât GÜLLAP                         Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı

58- Prof.Dr. Macit ÖZHAN                          1807.Sok. 21/5-Bostanlı/İZMİR

59- Sait ERDİNÇ                                          Beyoğlu Beşinci Noterliği, Galata Ömür Abit Hanı Yanı- Karaköy/İSTANBUL

60- Mahmut MACİT                                     Ziya Gökalp Cad. 6/302-Kızılay / ANKARA

61- Behsat KESKİNER                                Aziziye Un Fabrikası Kongre Cad. No:107/75- ERZURUM

62- Necati GÜLLÜLÜ                                  Belediye Başkanı –ERZURUM

63- Turan BOZHALİL                                 Dumlu Belediye Başkanı –ERZURUM

64- Orhan KETECİ                                       Çemberlitaş Etibank Arkası Boyacı Ahmet                       Sok. Nuri Bey Hanı Kat:3 No: 309-310- İSTANBUL

65- Orhan ŞERİFSOY                                  Altıyol Onur İş Hanı Kat:6 No:605- Kadıköy/İSTANBUL

66- Enver TÖRELİ                                        Türkiye Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi – ANKARA

67- Cahit SOLAKOĞLU                              Rıhtım Cad. Reşitefendi Sok. No:32 Kat 2/7 Kadıköy/İSTANBUL

68- Ertuğrul ÜNLÜER                                 Emekli Vali- İZMİR

69- Fikri ÇAĞLAR                                       TES-TAŞ Genel Müdürü- ANKARA

70- Hüsnü SUNGUR                                    Çanakkale Seramik Fab. A.Ş. Tersane Cad. Hediye Sok. No:6- İSTANBUL

71- Hulusi ÇETİNOĞLU                              İş Bankası Yönetim Kurulu ÜYESİ- ANKARA

72- Mithat TURGUTCAN                            Erzurum Kızılay Derneği Başkanı ERZURUM

73- Mehmet Zeki AKIN                                Ray Sigorta A.Ş. Umum Müdürü Atatürk Bulvarı No:125- ANKARA

74- Mehmet GÖLHAN                                 Ant. Sokak 32/16 ANKARA

75- Macit KİTAPCI                                      Or.Yük. Müh. İst. Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Orman Kampüsü Levent/İSTANBUL

76- Ziya SOYLU                                           Anıt Cad. Konak Apt. No:12/15 Tandoğan/ANKARA

77- Nedim İBRAHİMHAKKIOĞLU           İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Başkanı- ANKARA

78-Sebahattin Uysal                                      Uysal Koll. Şti. Manifaturacılar Çarşısı 6. Blok No:402 Unkapanı/İSTANBUL

79- Selahattin BABUROĞLU                       Dostlar Yapı Koop. A. 16/6 ANKARA

80- Dr. Şükrü KURŞUNOĞLU                   Akbank Genel Müdürü Muavini İSTANBUL

81- İhsan SARICA                                        Akbank Genel Müdürlüğü- İSTANBUL

82- Şahmettin CENGİZ                                Malatya Şeker Fab. Müdürü- MALATYA

83- Babür ARDAHAN                                 Sabancı Holding A.Ş.- Salıpazarı/ İSTANBUL

84-Tahsin LEYLİOĞLU                              Eski Mebus Evleri İller Sok. No:27- ANKARA

85- Prof. Dr. Necip DANIŞOĞLU               Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

86- Atalay COŞKUNOĞLU                         Karayolları Genel Müdürü- ANKARA

87- Vefik KİTAPÇIGİL                               Emekli Vali- İSTANBUL

88- Sabit Osman AVCI                                 Bağdat Cad. Şebnem Sok. Avcı Apt. No:48 Daire:4- Suadiye/ İSTANBUL

89- Feramuz BERKOL                                 Turizm Bankası Yön. Kurulu Üyesi ANKARA

90- Burhan DAMAR                                     Yargıtay Üyesi- ANKARA

91- Servet TÜZÜN                                        Anayasa Mahkemesi Uyuşmazlık Daire Başkanı- ANKARA

92- Cahit ERSEL                                          Danıştay Üyesi- ANKARA

93- Hasan EKİNCİ                                        Kennedy Caddesi 37 A/6 Küçükesat- ANKARA

94- Av. Sadrettin HAŞILOĞLU                   Vakıf İş Hanı- ERZURUM

95- Togay GEMALMAZ                              Erzurum Milletvekili T.B.M.M.- ANKARA

96- Mustafa Rıfkı YAYLALI                       Erzurum Milletvekili T.B.M.M.- ANKARA

97- Sabahattin ARAS                                    Erzurum Milletvekili T.B.M.M.- ANKARA

98- İlhan ARAS                                            Erzurum Milletvekili T.B.M.M.- ANKARA

99- Sabahattin ERYURT                              Erzurum Milletvekili T.B.M.M.- ANKARA

100- Abubekir AKAY                                  Erzurum Milletvekili T.B.M.M.- ANKARA

101- Hilmi NALBANTOĞLU                     Erzurum Milletvekili T.B.M.M.- ANKARA

102- Ekrem KARADİŞOĞULLARI            Atatürk Üniversitesi Genel Sekreteri

103- Murat YAZICI                                      Atatürk Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı

104- Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR                       Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

105- Prof. Dr. Abdüsselam ERGENE          Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

106- Prof. Dr. Ayten URAL                          Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

107- Prof. Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU   Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

108- Prof. Dr. Fatih SEZGİN                       Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

109- Prof. Dr. Metin BAHTİYAR                Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

110- Prof. Dr. Mustafa KURU                      Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı

111- Prof. Dr. Necdet LELOĞLU                Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi Dekanı

112- Prof. Dr. Sabahat KOT                         Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü

113- Doç. Dr. İhsan ÖZÇELEBİ                  Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü

114- Doç. Dr. Koray SÖNMEZ                    Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müd

115- Doç. Dr. Haluk İPEKTEN                    Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

116- Doç. Dr. Arif ÖZEL                              Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

117- Doç. Dr. Enver KONUKCU                Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü

118- Adnan DENİZLİ                                   Et-San A.Ş. Kombina Karşısı ERZURUM

119- Murat HINISLIOĞLU                         Kongre Cad. 1. Turan Sokak ERZURUM

120- Av. Abdulkadir ERYURT                    Baro Başkanı- ERZURUM

121- Av. Hilmi KUZU                                  1. Vakıf İş Hanı – ERZURUM

122- Av. Turgut ILICALI                             1. Vakıf İş Hanı – ERZURUM

123- Av. Aytekin BAYRAKTAR                Yunusoğlu İş Hanı – ERZURUM

124- Av. Fahrettin GÜLSEVEN                  1. Vakıf İş Hanı – ERZURUM

 

 

 

GEÇİCİ MADDELER

 

GEÇİCİ MADDE

 

 • Bu vakfın tescili için Sadrettin HAŞIOĞLU yetkili kılınmıştır.
 • İlk yönetim Kurulu, vakfın kurucu üyelerinden olup, tescilinden itibaren üç ay sonuna kadar görev yapar. Bu tarihten sonra aksedilecek ilk genel kurul toplantısında yeni organlar seçilir.

İlk Yönetim Kurulu__:

 

Asil Üyeler_____________:                               Yedek Üyeler____________:

 

 • Dr. Hurşit ERTUĞRUL                   1- Prof. Dr. Necdet LELOĞLU
 • Dr. Turgut HATUNOĞLU       2- Prof. Dr. Ahmet  ÇAKIR
 • Dr. Talat GÜLLAP       3- Prof. Dr. Metin BAHTİYAR
 • Dr. Ayten URAL       4- Prof. Dr. Fatih SEZGİN
 • Dr. Abdüsselam ERGENE 5- Prof. Dr.Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU
 • Ekrem KARADİŞOĞULLARI       6- Prof. Dr. Mustafa KURU
 • Sadrettin HAŞILOĞLU       7- Doç. Dr. İhsan ÖZÇELEBİ
 • İlk Denetim Kurulu için aşağıdaki üyeler tescilden itibaren 3 ay sonuna kadar seçilmiştir.

Asıl_________________:                                         Yedek_______________:

 • Dr. Sabahat KOT       1- Doç. Dr. Koray SÖNMEZ
 • Doç. Dr. Haluk İPEKTEN 2- Doç. Dr. Arif ÖZEL

 

VAKFIN KURULUŞ VE TESCİLİ

Noter Onayı:                               : 11.07.1985/16948-(Erzurum 1. Noteri)

Tescil ile ilgili mahkeme kararı  : 08.08.1985 gün E. 985/563, K 985/556

( Erzurum 1. Asliye Hukuk Hakimliği)

Vakfın kuruluşunun Vakıflar

Genel Müdürlüğüne tescili ve

Resmi Gazetede ilan tarihi          : 14 Ocak 1986- (18988 sayılı Resmi Gazete )

1986 Yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı, Üniversitemizin öğrencisinden akademisyenlerine kadar her alanda desteklemek ve yeni projeler üretelerek her alanda kolaylık sağlamak içn canla başla calışmış ve halen daha çalışmaktadır.

Vakfımızın tüm faaliyetlerine devam edebilmesi için siz değerli bağışçılarızdan destek beklemektedir.