Üniversite Mah. Atatürk Üniversitesi Kampüsü no:148
+90 442 231 10 82-83

Vakfın Organları

VAKFIN ORGANLARI

Vakfın Organları Şunlardır;

a-Genel Kurul

b-Yönetim Kurulu

c-Denetim Kurulu

d-Genel Müdür

 

GENEL KURUL

a-Üniversite Rektörü, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Üniversite ve Fakültelere bağlı Yüksekokul ve Okul Müdürleri ile, Üniversite Genel Sekreteri.

b-Üniversite, Fakülteler ve Yüksekokulların yerleşik oldukları merkezlerin Valileri, Belediye Başkanları veya yetkili birer temsilci.

c- Atatürk Üniversitesi Merkez örgütünde ve Vakıf Örgütlerinde yer alan Hukuk Müşaviri ve Avukatları ile Fakülte Sekreterleri, Yüksekokul Sekreterleri, Enstitü Sekreterleri, Daire Başkanları, Müstakil Müdürler, Saymanlık ve Muhasebe Müdürü.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI

Genel Kurul “Olağan” veya Olağanüstü” olarak toplanır.

Olağan toplantı, her yılın Mart ayı içinde Yönetim Kurulunun daveti üzerine yapılır. En çok bir ay geciktirilebilir. Genel Kurul, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Birinci toplantıda toplantı yeter sayısı elde edilemezse, en geç 15 gün içinde yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak durumda bulunan üye, Genel Kuruldan bir başka üyeyi vekil atayabilir. Aynı kişide birden fazla vekâlet toplanamaz. Yönetim Kurulu üyeleri  vekâlet alamazlar.

Olağanüstü toplantı, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun daveti üzerine veya Genel Kurul üyelerinin üçte ikisinin yazılı müracaatı üzerine yapılır. Olağanüstü toplantının tebellüğünden itibaren toplantının iki ay içinde yapılmaması halinde, teklif sahipleri Denetim Kuruluna başvururlar. Onların da çağrıyı iki ay içinde gerçekleştirmemesi halinde, talep sahiplerinin Mahkemeye başvurma hakkı doğar. Olağanüstü toplantı yeter sayıları için, olağan toplantı yeter sayıları aynen uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantı gündemini, bilançoyu, gelir ve gider hesabını, Denetim Kurulu raporunu ve diğer belgelerin örneklerini toplantı tarihinden en az 15 gün önce üyelere gönderir.

 

BAŞKANLIK DİVANI

Genel Kurul Başkanı Yönetim Kurulu Başkanıdır. Genel Kurulda seçilen iki üye kâtiplik görevini yapar.

KARARLAR

Genel Kurul, kararlarını toplantıda bulunanlarının salt çoğunluğu ile alır.

Genel Kurulda alınan kararlar, Genel Kurul Defterine anında geçirilir ve altları başkanlık divanınca imzalanır.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

 • Yönetim Kurulunun seçimle gelecek üyelerini ve yedeklerini seçmek.
 • Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek.
 • Yönetim Kurulunca düzenlenen çalışma raporlarıyla bilanço ve gelir-gider çizelgelerini incelemek.
 • Yönetim Kurulunun ibrası için denetim kurulunun hazırlamış olduğu raporu görüşmek.
 • Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek veya ibra edilmemeleri halinde haklarında yapılmasına gerek duyulan işlemleri için karar vermek.
 • Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri saptamak.
 • Kamu görevlisi olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse ücret miktarını belirlemek.
 • Vakfın amacına uygun düşecek önerilerde bulunmak.
 • Vakfın amacı doğrultusunda genel ilkeleri saptamak, Yönetim Kurulu tekliflerine dayanarak kurulacak kurum ve işletmelerin statülerini tespit etmek.
 • Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek.
 • Yönetim ve Denetim Kurulunun yetkisine girmeyen tüm konularda karar almak.

 

YÖNETİM KURULU

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Rektör Yönetim Kurulunun doğal başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında İkinci Başkanını ve Genel Sekreterini seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. İbra edilen Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir takvim yılında arka arkaya en az üç veya toplam olarak mazeretsiz 6 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik sıfatını kaybeder. Yerlerine oy sırasına göre yedek üyeler davet edilir. Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme, vefat vs. sebeplerle eksilme olduğunda, seçim sırasında aldıkları oy sırasına göre ve oyların eşit çıkması halinde kıdem sırasına göre yedek üye asıl üye sıfatını kazanır ve yerine seçildiği üyenin kalan süresi kadar görev yapar.

 

KARARLAR:

Yönetim kurulu en az ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır.

Kararlar, Yönetim Kurulu Kararı defterine yazılır ve mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. oyların eşitliği halinde başkanın tarafı geçerli sayılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu Vakfın yönetiminden sorumlu olup vakfı yönetim kurulu adına başkan temsil eder.

 • Vakfın senedinde belirtilen amaçların doğrudan doğruya veya dolaylı bir biçimde gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli gördüğü tüm tedbirleri almak, gerekirse bu amaçla alt komiteler kurmak.
 • Vakıf çalışmalarının gerektirdiği ödemeyi yapmak ve usullerini saptamak.
 • Genel kurulun önerilerini dikkate alarak kararlarını uygulamak.

ç- Vakfın amacına uygun olarak ve yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere, her türlü taşınır    ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak devretmek ve bunlar üzerinde mülkiyetten gayri ayni hak doğuran işlemleri  ve diğer hukuki tasarrufları yapmak.

 • Vakfın mevcuduna katılan pay ve senetleri tahviller ve bunların kuponlarını ve her türlü kıymetli evrakı devir ve satın almak. Başkalarına devretmek veya  bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufu yapmak.
 • Her türlü maddi değer taşıyan haklar ile telif haklarını devir ve satın almak, bunları                        başkalarına devretmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflar yapmak.
 • İntifa ve sükna hakkı dahil olmak üzere mülkiyetten gayri ayni hakları veya mal varlığını iktisap etmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufları yapmak.
 • Her türlü karşılıklı ve karşılıksız istikrazda bulunmak.
 • Her türlü ortaklıkları kurmak, işletmek, işlettirmek veya kurulmuş ortaklıklara katılmak veya ortaklıklardan ayrılmak kararı almak ve bu ortaklar nezdinde Vakıf temsilcilerini seçmek.

ı- Vakfa bağlı işletme ve kurumları kurmak ve genel esaslarını belirlemek.

 • Belirlenen genel esasların gerçekleştirilmesini sağlamak için gereken mali kaynakları ve iş yerlerini sağlamak, personelin atanması ile görev, yetki, sorumluluk ve ücretlerini saptamak ve gerektiğinde ilişkilerini kesmek.
 • Yardım kampanyaları yürütmek ve bunun için gerekli tüm tedbirleri almak.
 • Bütçe ve bilanço ile gelir- gider cetvel ve gerekçelerini ve yapılan işler raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak.

 

ZORUNLU GİDERLER

Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları zorunlu giderler için kaynak tahsis edilir.

 

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür Yönetim Kurulunca seçilerek ücret ve özlük hakları belirlenir.  Vakfın yönetiminde Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Müdür vakfı Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir ve yönetim kurulunca verilen yetkileri kullanır. Genel Müdürlük ve Genel Müdürlük örgütünün görev yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca yapılacak yönetmelikle düzenlenir. Genel Müdür Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

1986 Yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı, Üniversitemizin öğrencisinden akademisyenlerine kadar her alanda desteklemek ve yeni projeler üretelerek her alanda kolaylık sağlamak içn canla başla calışmış ve halen daha çalışmaktadır.

Vakfımızın tüm faaliyetlerine devam edebilmesi için siz değerli bağışçılarızdan destek beklemektedir.